Ogólnopolska Kampania Społeczna – „Like dla poprawnej polszczyzny”

W tym roku szkolnym nasza szkoła dołączyła do Kampanii Społecznej „Like dla poprawnej polszczyzny”. Chcemy, wraz z innymi szkołami oraz instytucjami, które udzieliły nam Honorowego Patronatu: Wójt Gminy Kalinowo, Gminna Biblioteka w Kalinowie oraz Warmiński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olecku, zwrócić szczególną uwagę na dbanie o język ojczysty. Nasze wspólne cele to:
 • poprawne komunikowanie się w języku polskim;
 • rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami gramatyki, ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, współpracy, solidarności, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej;
 • rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 • wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.
ETAPY REALIZACJI
 1. Plakat promujący kampanię.
 2. Rodzinne dyktando.
 3. Konkurs na plakat „Stop! Przystanek Ortograficzny”.
 4. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
 5. Akcja „W naszym domu dbamy o poprawną polszczyznę”;
 6. Happening nt. Poprawnej polszczyzny.
Do tej pory uczniowie przygotowali plakaty promujące akcję. Prace można oglądać na stronie szkoły oraz na holu naszej placówki. Wszystkim uczestnikom gratulujemy podjęcia wyzwania i wykazania się dużą kreatywnością. Rozstrzygnięcie konkursu, który plakat zostanie wybrany na logo naszej kampanii, już wkrótce! Tutaj można sprawdzić swoją znajomość poprawnych form:
Opracowała: Bogumiła Kraśko – koordynator kampanii „Like dla poprawnej polszczyzny”.
Skip to content