Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy. 

 • Data publikacji strony internetowej: 202009-01 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Wyłączenia

 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.), 
 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych, 
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych 
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-26 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków osoba odpowiedzialna: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy 
 • E-mail: zspisanica@interia.pl 
 • Telefon: (876298392 

Każdy ma prawo: 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać: 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu PFRON 
 • Adres: Warszawa 00-828, Al. Jana Pawła II 13 
 • E-mail: sod@pfron.org.pl 
 • Telefon: (22) 50-50-500 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy

Pisanica 65, 19-314 Kalinowo

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony parkingu oraz jedno od strony boiska szkolnego 
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
Wejście główne umożliwia wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich i umożliwia dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych.  
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. 
W budynku nie ma windy 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku. 
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku szkoły przy stołówce szkolnej 
Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: zspisanica@interia.pltel: 87 6298392. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Po dokonaniu zgłoszenia Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna. 

Skip to content