Strona Główna · Sport szkolny · Dokumenty szkolne · Plan lekcji · Artykuły · Linki · Download Lipiec 11 2020 06:44:43
Nawigacja
Strona Główna
Rok dla Niepodległej
Młodzi aktywni
Galeria zdjęciowa
Patron szkół
Sport szkolny
Rekrutacja
Projekt edukacyjny
Egzaminy i sprawdziany
Stołówka szkolna
Sześciolatek w szkole
Dokumenty szkolne
Plan lekcji
Artykuły
Historia miejscowości
Linki
Mały Samorząd Uczniowski
Kadra nauczycielska
Download
Filmy
Patrz i zmieniaj
Pomóżmy

Tutaj znajdziesz pomoc


Telefony zaufania:


Niebieska linia - 801120002

Młodzieżowy telefon zaufania - 116111


Ogólnopolski Telefon Zaufania - Narkotyki-Narkomania:

801199990

Poczta elektroniczna:

Psycholog z PPP w Ełku

Kalendarz
Lipiec 2020
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Projekt edukacyjny 2014/2015
Dokument bez tytuu

1.

 • Za realizacj dziaa ujtych w procedurze odpowiedzialny jest dyrektor, nauczyciele zaangaowani w realizacj projektu (szkolny koordynator, opiekunowie projektu, wychowawcy klas) oraz uczniowie realizujcy projekt.
 • Uczniowie maj obowizek realizowania projektw edukacyjnych na podstawie 21a Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z pn. zm.), a udzia ucznia w projekcie ma wpyw na ocen zachowania zgodnie z zapisami statutu.
 • Projekty realizowane s przez uczniw klasy drugiej gimnazjum. W szczeglnych przypadkach ich realizacja moe zosta dokoczona lub przesunita, nie pniej jednak ni do zakoczenia pierwszego procza w klasie trzeciej.
 • Ucze gimnazjum realizuje przynajmniej jeden projekt w cyklu nauczania.
 • W przypadku, o ktrym mowa w ust. 3, ucze lub jego rodzice wskazuj, w terminie nie pniej ni do 30 maja roku szkolnego, w ktrym ucze przystpuje do egzaminu gimnazjalnego, temat ktrego projektu zostanie wpisany na wiadectwie ukoczenia szkoy.
 • Projekty edukacyjne nie zakoczone do dnia 31 maja danego roku szkolnego, nie bd uwzgldniane podczas klasyfikacji rocznej przy wystawianiu oceny zachowania, a zakoczenie i ocena projektu zostanie przeniesiona na kolejny rok szkolny.

2.

Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektw edukacyjnych, ktre mog mie charakter; przedmiotowy, midzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji powinien wynosi od 2 tygodni do 3 miesicy w zalenoci od problematyki i zoonoci projektu.

3.

 • Realizacja wymaga szczegowych podstawy programowej:
 • Ksztatowanie u uczniw postaw warunkujcych sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we wspczesnym wiecie
 • Zdobycie przez uczniw umiejtnoci wykorzystania posiadanych wiadomoci podczas wykonywania zada i rozwizywania problemw
 • Rozwijanie umiejtnoci pracy w zespole;
 • Ksztacenie umiejtnoci brania udziau w dyskusji, planowania pracy i przyjmowania za ni odpowiedzialnoci.

4.

 • Na pocztku kadego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniw klasy II o warunkach i zasadach realizacji projektu i zapoznaje z niniejsz procedur.
 • Rodzicom uczniw klas II przekazuje si informacj o warunkach i zasadach realizacji projektu na pierwszym spotkaniu z rodzicami, jednak nie pniej ni do koca wrzenia.

5.

 • Tematyka projektw wraz z okreleniem celw, etapw realizacji, terminw planowanego zakoczenia projektu, sposobu prezentacji efektw oraz ze wskazaniem opiekuna (opiekunw) projektu jest zgaszana do koordynatora przez opiekuna projektu godnie z harmonogramem realizacji projektu edukacyjnego na dany rok szkolny do 15 wrzenia .
 • Tematyka planowanych do realizacji projektw, zawierajca informacje, o ktrej mowa w ust.1, jest przedstawiana przez koordynatora dyrektorowi zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny.
 • Dyrektor w porozumieniu z rad pedagogiczn dopuszcza zoone projekty do realizacji, biorc pod uwag moliwoci organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.
 • Dopuszcza si, w wyjtkowych sytuacjach, modyfikacj listy projektw realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a take zmian tematyki, terminw zakoczenia i sposobu prezentacji efektw, a take opiekuna (opiekunw) projektu, o ile wystpiy przyczyny, ktre uniemoliwiy realizacj podjtego zadania. Decyzj o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektw po konsultacji z opiekunem danego projektu lub dyrektorem szkoy.
 • Informacje, o ktrych mowa w ust.1 udostpnia si uczniom poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoy oraz w tablicy ogosze.

6.

 • W terminie do 30 wrzenia opiekunowie projektw przeprowadzaj spotkania z uczniami, udzielajc wskazwek i odpowiadajc na pytania.
 • Wyboru okrelonego tematu dokonuj uczniowie do 15 padziernika, skadajc pisemn deklaracj ze wskazaniem wszystkich czonkw zespou w liczbie od 3 do 6 osb, przy czym mog to by zespoy midzyoddziaowe.
 • Przy wyborze tematyki projektu obowizuje zasada dobrowolnoci, a jeden projekt, za zgod opiekuna projektu, moe by realizowany niezalenie przez kilka zespow uczniowskich.
 • System podziau na poszczeglne zespoy projektowe odbywa si poprzez:
 • dobr samodzielny uczniw,
 • wskazanie nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wczeniej kryteriami, uwzgldniajc zainteresowania i zdolnoci ucznia.
 • Wskazanie nauczyciela ma miejsce w sytuacji, gdy ucze:
  • nie zdecyduje o wyborze tematu,
  • nie okreli zespou, z ktrym bdzie realizowa projekt,
  • nie zoy deklaracji z powodw niezalenych od siebie (np. z powodu choroby).

7.

 • Realizacja projektu rozpoczyna si od spotkania, na ktrym opiekun projektu z zespoem uczniowskim wsplnie ustalaj w szczeglnoci:
 • czas realizacji projektu,
 • formy pracy, zbierania informacji, dokumentowania prac,
 • podzia zada w zespole i zasady wsppracy,
 • kryteria oceny projektu,
 • sposb prezentacji i podsumowania projektu.
 • Ustalone szczegowe informacje opiekun projektu z zespoem uczniowskim zapisuj w Karcie projektu.
 • Realizacja projektu moe by dokonywana podczas zaj lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzcego zajcia, a take podczas zaj pozalekcyjnych i pozaszkolnych wedug ustalonego wczeniej harmonogramu.

8.

 • Koordynatorem projektw edukacyjnych jest nauczyciel powoany przez dyrektora gimnazjum, ktrego zadaniem jest:
 1. zebranie od zespow przedmiotowych bd poszczeglnych nauczycieli propozycji tematw projektw, sporzdzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposb zwyczajowo przyjty w szkole;
 2. monitorowanie stanu realizacji projektw;
 3. wspieranie techniczne formy prezentacji projektu i zapraszanie wybitnych osobistoci,
 4. stwarzanie warunkw do upowszechniania informacji na temat realizowanych projektw;
 5. organizacj publicznej prezentacji projektw;
 6. podsumowanie realizacji projektw w oparciu o przedoon dokumentacj przez opiekunw projektw i przedstawienie radzie pedagogicznej raportu zbiorczego na koniec roku szkolnego;
 7. gromadzenie dowodw w dokumentacji szkolnej potwierdzajcych realizacj poszczeglnych etapw projektw edukacyjnych w tym ocen kocow rozwizanego problemu przez grup uczniw oraz trwae efekty podjtych dziaa.
 • Opiekun projektu w szczeglnoci odpowiada za:
 1. wskazanie tematyki realizowanych projektw z uwzgldnieniem zainteresowa uczniw i treci podstawy programowej;
 2. omwienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celw projektu i koordynowanie podziau uczniw na poszczeglne zespoy projektowe;
 3. uzupenienie dokumentacji pomocniczej (kontrakt dla uczniw, arkusz oceny projektu, narzdzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji projektu) o ile taka potrzeba zachodzi i przedoenie w terminie szkolnemu koordynatorowi;
 4. akceptacja listy zada uczniw realizujcych projekt;
 5. prowadzenie konsultacji dla uczniw realizujcych projekt oraz udzielanie informacji zwrotnych, stosowanie ok;
 6. monitorowanie i wspieranie realizacji projektu edukacyjnego;
 7. ocen projektu we wsppracy z wychowawcami i udostpnianie wychowawcom prowadzonej dokumentacji.
 8. przekazanie dokumentacji potwierdzajcej realizacj poszczeglnych etapw projektu edukacyjnego do koordynatora.
 • Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – s zobowizani do udzielenia wsparcia w realizacji projektw zespoowi projektowemu, ktry za porednictwem opiekuna projektu zwrci si o pomoc, a take, na prob opiekuna projektu, bior udzia w opracowaniu kryteriw oceny projektu i samej ocenie projektu.
 • Zadania wychowawcy klasy zwizane z realizacj projektu:
 1. poinformowanie uczniw i ich rodzicw (prawnych opiekunw) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;
 2. prowadzenie dziaa organizacyjnych, zwizanych z realizacj projektu przez wszystkich uczniw klasy, dotyczcych w szczeglnoci:
 • wyboru tematu i grupy projektowej przez kadego ucznia klasy,
 • systematycznego monitorowania udziau uczniw w pracach zespou poprzez kontakt z opiekunem zespou,
 • przekazywania biecych informacji o wynikach monitorowania rodzicom;
 1. komunikowanie si z opiekunami projektw w sprawie oceniania zachowania;
 2. motywowanie uczniw do udziau w projekcie;
 3. dokonywanie zapisw dotyczcych realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, wiadectwa, inne dokumenty ustalone przez szko);
 4. wystawienie oceny zachowania uczniowi z uwzgldnieniem oceny opiekuna projektu.
 • Zadania ucznia w projekcie:
 • wybr tematu projektu;
 • wspudzia w tworzeniu celw praktycznych;
 • wypenianie karty projektu;
 • dokonanie samooceny;
 • systematyczne wykonywanie zada oraz dokumentowanie ich w karcie projektu;
 • regularny udzia w konsultacjach z opiekunem projektu.

 

9.

 • Zakoczeniem projektu jest publiczna prezentacja, ktrej forma jest uzaleniona od tematyki realizowanego projektu. Opiekun projektu do 10 marca przygotowuje program Szkolnego Festiwalu Projektw, uwzgldniajc formu prezentacji poszczeglnych projektw.
 • Prezentacje odbywaj si w terminie wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z opiekunami poszczeglnych projektw.
 • W zalenoci od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni gocie mog uczestniczy: uczniowie danej klasy; rodzice uczniw; osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, wadz samorzdowych itp., z ktrymi wizaa si tematyka projektu; inne osoby, ktrych obecno opiekun i uczniowie uznaj za wan i potrzebn ze wzgldu na charakter projektu.

10.

 • Udzia ucznia w projekcie ma wpyw na ocen zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie szkoy.
 • Oceny projektu dokonuje opiekun, ktry moe konsultowa si z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.
 • Kryteria oceny projektu powinny uwzgldnia:
  1. Poprawnie i w caoci uzupeniona karta projektu i karty zadania.
  2. Wytwory materialne dokonane przez uczniw w trakcie realizacji projektu,
  3. Sposb prezentacji projektu,
  4. Prac zespoow i indywidualn ucznia;
  5. Samoocen ucznia.
  6. Ocen koleesk
 • Kocowa ocena udziau ucznia w realizacji projektu moe mie form opisow, moe by take wyraona stopniem szkolnym. Forma i kryteria oceny s znane uczniowi od samego pocztku pracy nad projektem.
 • Jeli projekt lub jego cz jest cile zwizany z programem danego przedmiotu, dopuszcza si wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotw. Ocen ustala wwczas opiekun projektu (jeli jest jednoczenie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o ktrej mowa w ust. 4.
 • W przypadku gdy ucze nie zaliczy projektu edukacyjnego w danym roku szkolnym, ma on obowizek zrealizowa go w przyszym roku szkolnym, do czasu ukoczenia pierwszego procza w klasie trzeciej.

11.

 • Dokumentacja dotyczca projektu winna zawiera kart projektu, karty zada, karty samooceny, karty oceny projektu, i inne dokumenty, ktre opiekun uzna za niezbdne do realizacji projektu.
 • Dokumentacj realizacji poszczeglnych etapw projektu edukacyjnego przechowuje si do koca roku szkolnego, w ktrym ucze koczy gimnazjum.

12.

 • Dyrektor szkoy decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodzicw.
 • Dyrektor podejmuje decyzj o umoliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prob w sytuacjach uniemoliwiajcych jego obecno w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bd losowe).

13.
Dyrektor szkoy rozstrzyga sytuacje problemowe, mogce pojawi si podczas realizacji projektw edukacyjnych.

14.
Dyrektor w porozumieniu z rad pedagogiczn moe zmieni zapisy niniejszej procedury, dostosowujc je do realiw i moliwoci organizacyjnych szkoy.
15.

 • Za kontrol procedury odpowiedzialny jest dyrektor szkoy.
Narzędziami pomocniczymi do realizacji poszczególnych etapów projektu edukacyjnego są:

Niniejsza procedura zostaa przyjta do realizacji w roku szkolnym 2013/2014 przez Rad Pedagogiczn Zespou Szk w Pisanicy.

 

Pisanica, 13 wrzenia 2013 r.

Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Linkownia
Platforma

Biuletyn

Projekt

Modzi

kontrola