Strona Główna · Sport szkolny · Dokumenty szkolne · Plan lekcji · Artykuły · Linki · Download Czerwiec 24 2018 08:53:34
Nawigacja
Strona Główna
Rok dla Niepodległej
Młodzi aktywni
Galeria zdjęciowa
Patron szkół
Sport szkolny
Rekrutacja
Projekt edukacyjny
Egzaminy i sprawdziany
Stołówka szkolna
Sześciolatek w szkole
Dokumenty szkolne
Plan lekcji
Artykuły
Historia miejscowości
Linki
Mały Samorząd Uczniowski
Kadra nauczycielska
Download
Filmy
Patrz i zmieniaj
Pomóżmy

Tutaj znajdziesz pomoc


Telefony zaufania:


Niebieska linia - 801120002

Młodzieżowy telefon zaufania - 116111


Ogólnopolski Telefon Zaufania - Narkotyki-Narkomania:

801199990

Poczta elektroniczna:

Psycholog z PPP w Ełku

Kalendarz
Czerwiec 2018
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Wady postawy i gimnastyka korekcyjna w szkole
Wady postawy. Gimnastyka korekcyjna w szkole.

Plan referatu
1. Co to jest gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna?
2. Cele i zadania gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
3. Budowa i funkcje krgosupa
4. Minie – ich rola w zapobieganiu wadom postawy
5. Charakterystyka wybranych wad krgosupa
6. Skolioza – wada wystpujca najczciej w naszej szkole

Ad.1 Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna jest to gimnastyka, ktra wyrwnuje (kompensacja) i poprawia (koryguje) istniejce zaburzenia, bd te skonnoci do zaburze w statyce ciaa.

Ad.2 Cele gimnastyki korekcyjnej
- skorygowanie istniejcych zaburze statyki ciaa i doprowadzenie jej, o ile jest to moliwe do stanu
prawidowego
- niedopuszczanie do powstawania wad postawy, gdy zaistniej warunki sprzyjajce ich powstaniu
- doprowadzanie sprawnoci fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidowy
- wyrwnywanie zaburze w rozwoju motorycznym
Zadania gimnastyki korekcyjnej
- wyrabianie u dziecka nawyku prawidowej postawy ciaa we wszystkich sytuacjach i czynnociach dnia codziennego
- wytwarzanie silnej i wytrzymaej stabilizacji miniowo – wizadowej krgosupa po uprzednim usuniciu dystonii miniowej
- wdraanie do rekreacji ruchowej uwzgldniajcej elementy profilaktyki i korekcji zaburze zagraajcych lub istniejcych u dziecka
- opanowanie przez dziecko i jego rodowisko opiekucze wiedzy i umiejtnoci dotyczcych spraw jego zdrowia zwizanych z wad
W realizacji wicze korekcyjnych zwraca si uwag na:
1. Usuwanie dystonii miniowej (rozlunianie zespow mini nadmiernie napitych i przykurczonych). Rozlunianie moe by czynne (samodzielne) lub bierne (przy pomocy).
2. Wzmacnianie mini rozcignitych i osabionych. Wzmacnianie moe by statyczne (np. podnie i wytrzyma) lub dynamiczne (ilo powtrze)

Ad. 3 Budowa krgosupa i jego rola w organizmie

Krgosup zbudowany jest z 33-34 krgw.
- 7 – szyjnych
- 12 – piersiowych
- 5 ldwiowych
- 5 krzyowych (krgi krzyowe zrastaj si tworzc ko krzyow)
- 4-5 guzicznych (zrastajc si tworz ko guziczn)
Krgosup zbudowany jest z krgw, przedzielonych krkami midzykrgowymi (dyskami), ktre peni rol amortyzatorw.
Krgosup poczony jest z jednej strony z czaszk (za pomoc dwch kykci potylicznych) i jest to poczenie ruchome, natomiast z drugiej strony jest poczony z miednic i jest to poczenie nieruchome (stawowe)
Rola krgosupa:
funkcja podporowa – podpora grnej czci ciaa, krzywizny fizjologiczne;
funkcja amortyzacyjna – peni j dyski, stanowi ogniwo amortyzacyjne agodzce wstrzsy wystpujce podczas wszelkich czynnoci
funkcja ochronna – osania rdze krgowy, ktry znajduje si w kanale krgowym, w ktrym s orodki ruchowe. Rdze krgowy koczy si na wysokoci krgu ldwiowego L-1.
funkcja kinetyczna – uzaleniona od ruchomoci krzywizn krgosupa.
Dziecko rodzi si z prostym krgosupem ( ma tylko zakrzywiony ogonek) dopiero w trakcie ycia ksztatuj si fizjologiczne krzywizny krgosupa. Prawidowo uksztatowany krgosup wygldaw ksztacie podwjnej litery S (lordoza szyjna, kyfoza piersiowa, lordoza ldwiowa i kifoza krzyowa )
Krzywizny – lordoza szyjna i ldwiowa s gitkie, o znacznej ruchomoci. Krzywizna piersiowa – kifoza jest odcinkiem bardziej usztywnionym (jest osonita klatk piersiow)
Ruchomo odcinka szyjnego jest moliwa dziki maym wymiarom trzonw krgosupa w stosunku do do duej wysokoci krkw midzykrgowych (dyskw). Krzywizna ldwiowa pod wzgldem ksztatu jest cile uzaleniona od kta nachylenia miednicy (podstawy koci krzyowej) oraz ksztatu i ruchomoci krzywizny piersiowej. Ruchomo sw zawdzicza wysokim krkom midzykrgowym. Krgosup ludzki osadzony w miednicy i poczony dodatkowo silnymi wizadami i ukadem mini (z punktu widzenia mechaniki) mona porwna do masztu w aglwce umocnionego od przodui tyu olinowaniem.
Postawa ciaa (wg C. Malczyka i A. Smolika) to taki ukad ciaa, jaki przybiera czowiek stojc swobodnie, bez przymusu i w pozycji pionowej.
Utrzymanie prawidowej postawy zaley od:
- typu budowy
- wieku dziecka
- oglnego stanu zdrowiua
- warunkw ywienia
- stanu psychicznego
- stopnia zmczenia
Na prawidow sylwetk czowieka wpywa waciwa budowa i uksztatowanie krzywizn krgosupa, odpowiednia sia, napicie mini i praca mini, ktre stabilizuj krgosup stwarzajc moliwo utrzymania prawidowej postawy – sylwetki.
Prawidowa postawa charakteryzuje si:
- gowa ustawiona prosto
- barki na jednym poziomie
- opatki cignite
- symetryczne ustawienie miednicy (kolce biodrowe na jednym poziomie)
- brzuch wcignity
- minie poladkowe napite
- koczyny dolne ustawione rwnolegle
- prawidowe ustawienie i obcienie stp

Ad 4. Minie odgrywajce zasadnicz rol dla statyki i dynamiki krgosupa.
Rola mini sprowadza si do wykonywania pracy poprzez zblianie ich przyczepw. Najwiksz wydajno osiga misie, ktry od swojego penego rozlunienia przechodzi do penego skurczu. Zwykle prosty ruch wykonuje nie jeden, ale kilka misni. Nazywamy je miniami wspdziaajcymi, a misnie wykonujce ruch przeciwny nosz nazw antagonistw. Obie grupy miniowe dziaaj jednoczenie a ich wzajemn zaleno kontroluje ukad nerwowy.
Za utrzymanie postawy w pozycji stojcej odpowiedzialne s nastpujce minie;
- z przodu: minie szyi, minie klatki piersiowej, minie brzucha, minie czworogowe uda
- z tyu: prostownik grzbietu, minie poladkowe, minie kulszowo-goleniowe
W tym ukadzie szczegln rol spenia miednica. Z tyu przez ko krzyow miednica poczona jest z krgosupem (nie jest to poczenie sztywne, lecz stawowe – staw krzyowo-biodrowy, z tym, e ruchomo tego stawu jest niewielka). Miednica podparta jest gowami koci udowych (staw biodrowy). Miednica pochylajc si w przd lub ty na gwkach koci udowych zwiksza lub zmniejsza swoje fizjologiczne przodopochylenie, co pociga za sob odpowiednie zmianyw krzywinie ldwiowej krgosupa. W warunkach prawidowych, przodopochylenie miednicy (prawidowo 20-30 stopni) ku przodowi waha si w zalenoci od wieku, pci, typu budowy itp. Zarwno zwikszone jak i zmniejszone przodopochylenie miednicy moe by nastpstwem patologicznych zmian krgosupa.
Wady
Wspln cech wad postawy jest pogbienie lub zmniejszenie poszczeglnych fizjologicznych krzywizn krgosupa, ze zmniejszonym lub zwikszony przodopochyleniem miednicy. Przyczyny powstawania bdw i wad postawy ciaa moemy podzieli na dwie grupy:
1. Biologiczne (wrodzone)
- niewydolno ukadu wizadowo – torebkowego, czyli wiotko stabilizatorw ruchu
- krzywica
- rnorodne schorzenia mini (niedowady, poraenia po chorobach reumatycznych, zakanych, urazach, zamaniach)
- wylewy pourazowe, poporodowe, poraenia, niedowady
- zaburzenia chrzstek wzrostowych
- jednostronne osabienie suchu
- krtkowzroczno
- otyo
- zaburzenia rwnowagi miniowej – szczeglnie w okresach tzw. szybkiego wzrostu
2.Spoeczne (nabyte)
- siedzcy tryb ycia, nie wietrzone pomieszczenie pracy dziecka
- cika praca fizyczna - szczeglnie we wczesnych latach ycia
- ze warunki w szkole
- jednostajno pozycji, na ktre organizm nie jest uodporniony
- jednostajna praca miniowa (np. gra na skrzypcach)
- stany psychiczne i niewaciwe nawyki dnia codziennego, ze owietlenie
Skutki wad postawy – zmniejszenie sprawnoci narzdu ruchu, zmniejszenie sprawnoci ukadu krenia i oddychania oraz zmiany zwyrodnieniowe.

Ad 5. Charakterystyka wad
Plecy okrge – krgosup w caym swym przebiegu tworzy nadmierne wygicie ku tyowi (hyperkyfoza). Na skutek powikszenia si kifozy odcinka piersiowego sylwetka odznacza si oglnym pochyleniem ciaa ku przodowi, gowa wysunita znacznie ku przodowi. Wanym czynnikiem kifozy piersiowej s odstajce opatki i zapadnita klatka piersiowa.
Plecy wklse – krgosup na caej dugoci jest silnie uwypuklony (hyperlordoza), miednica ustawiona niemal poziomo. Silnie uwypuklony ku przodowi krgosup ldwiowy wykazuje do znaczne zmiany.
Plecy wklso-okrge – zarwno kifoza piersiowa, jak i lordoza ldwiowa s nadmiernie zaakcentowane. Gowa i barki wysunite do przodu. Krgosup w odcinku piersiowym wykazuje zwikszanie si wygicia ku tyowi, skutkiem czego klatka piersiowa ulega zapadniciu. W odcinku ldwiowym krgosup wygina si przesadnie ku przodowi powodujc uwypuklenie brzucha.
Plecy paskie – kifoza i lordoza s spaszczone, krgosup nie spenia swej resorujcej roli. Gowa jest lekko wysunita do przodu, barki silnie cignite do tyu, za klatka piersiowa wyranie uwypuklona

Ad 6. Skolioza – zwana bocznym skrzywieniem krgosupa jest wad postawy, polegajc na wielopaszczyznowym odchyleniu linii krgosupa od stanu prawidowego. Odchylenie to wystpuje w trzech paszczyznach:
- czoowej – krgosup wygina si w bok ( w prawo lub w lewo)
- strzakowej – pogbia si skrzywienie kyfotyczne lub lordotyczne
- poprzecznej – nastpuje rotacja (obrt) krgw co prowadzi do powstania garbu (tzw. tylny garb ebrowy)
W zalenoci od stopnia zaawansowania zmian, wyrniamy nastpujce stadia skoliozy (klasyfikacja wg M. Kutzner-Koziskiej)
1.Postawa skoliotyczna – jest to wstpne stadium wady. Wystpuje asymetria barkw, opatek, trjktw talii, ale nie dochodzi jeszcze do skrzywienia bocznego krgosupa. Napiciem mini mona uzyska pen korekcj postawy.
2.Skolioza I stopnia – jest to skrzywienie boczne, ktrego kt dochodzi do 30 stopni (wg Cooba), bez znieksztace kostnych. Moliwa jest korekcja znaczna, przy codziennych wiczeniach prawie cakowita.
3.Skolioza II stopnia – skrzywienie, ktrego kt wynosi 31 – 60 stopni. Wystpuj zmiany strukturalne w krgach i krkach midzykrgowych. Krgosup ulega zrotowaniu (garb ebrowy tylny, lub wa ldwiowy przy skrzywieniach w odcinku ldwiowym. Korekcja daje niewielkie efekty. Prowadzi j moe tylko lekarz rehabilitacji, najczciej w szpitalach, sanatoriach itp., poniewa wiczenia nie s w tym wypadku prowadzone symetrycznie.
4.Skoliza III stopnia – skrzywienie o kcie przekraczajcym 60 stopni z daleko posunitymi zmianami strukturalnymi, sklinowaceniami i torsj krgw, deformacjami eber i miednicy. Takiej skoliozy si nie kryguje.
Pod wzgldem przyczyn powstawania, skoliozy dziel si (klasyfikacja Cooba):
1. Skoliozy funkcjonalne ( wady postawy, asymetrie koczyn, skrzywienia reflektoryczne, blowe itp.)
2. Skoliozy strukturalne:
- kostno pochodne
- nerwopochodne
- miniopochodne
- idiopatyczne (nieznanego pochodzenia) – wystpujce najczciej i stanowice 80 – 90 % wszystkich skolioz
Wg teorii prof.dr.hab.med. Tomasza Karskiego skoliozy idiopatyczne rozwijaj si wskutek zaburze biomechanicznych i biostatycznych rejonu bioder, miednicy i krgosupa w okresie wzrostu dziecka. Deformacja krgosupa zwizana je4st z przykurczem obdukcyjnym prawego biodra ujawniajcym si jedynie w wyprocie stawu. Przykurcz ten zaburza biostatyk dziecka i prowadzi do wtrnych zmian ustawienia i wzrostu w obrbie: miednicy, koci krzyowej, krgosupa ldwiowegoi piersiowego (teoria powstawania skolioz idiopatycznych, przedstawiona przez prof. Karskiego w 1999 roku w szpitalu rehabilitacyjnym w Ameryce k/Olsztynka)
Nieznana przyczyna powstawania skolioz zmusza do leczenia objawowego. Ogranicza si ono do przeciwdziaania widocznym skutkom choroby. Gimnastyka korekcyjna zajmuje si tylko korygowaniem postawy skoliotycznej i skoliozy I stopnia. Bardziej zaawansowane przypadki wymagaj postpowania rehabilitacyjnego.

Korygowanie bocznych skrzywie krgosupa obejmuje:
1. Uwiadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i zwizanych z tym zagroe

2. Zapewnienie optymalnych warunkw toru rodowiskowego
- nie przecianie dziecka nauk i prac
- zapewnienie odpowiednich warunkw pracy (biurko, krzeso, awka szkolna, owietlenie)
- zapewnienie moliwoci zabawy i gier ruchowych na wieym powietrzu
- zapewnienie odpowiedniej iloci i warunkw snu
- prawidowe odywianie
- wiczenia korekcyjne w domu
3. Umoliwienie korekcji przez likwidacj przykurczw miniowych
Postpowanie korekcyjne
W bocznych skrzywieniach krgosupa dochodzi do asymetrii napi mini przykrgosupowych strony prawej i lewej. Minie jednej strony ulegaj osabieniu, pozwalajc krgosupowi na skrzywienie, natomiast minie strony przeciwnej maj tendencj do przykurczu, powodujc utrwalanie skrzywienia. Prowadzc gimnastyk korekcyjn mona stosowa tylko wiczenia symetryczne.
W zajciach gimnastyki korekcyjnej zapobieganie przykurczom i ewentualne rozciganie ich osiga si poprzez wiczenia elongacyjne, czyli wyduanie krgosupa. Stosujc elongacj uzyskuje si skorygowanie skrzywienia niezalenie od jego lokalizacji i kierunku. Elongacja moe by bierna (np. zwis na drabince) jak i czynna (np. wyciganie si, ronicie czy ukon japoski). W gimnastyce korekcyjnej dominuje elongacja czynna. Bierna rozciga minie przykurczone, ale i osabione, zmniejszajc tym stabilizacj krgosupa, dlatego nie moe by naduywana. W gimnastyce korekcyjnej wiczenia wykonywane s gwnie w pozycjach niskich, odciajcych krgosup o duej paszczynie podparcia.
Wzmacnianie mini odpowiedzialnych za utrzymanie prawidowej postawy odbywa si w pozycji skorygowanej – w elongacji krgosupa. Wzmacnianie mini odpowiedzialnych za utrzymanie prawidowej postawy odbywa si podczas wicze statycznych i dynamicznych. Statyczne utrzymanie ciaa w okrelonej pozycji, w okrelonym czasie (dugo wytrzyma). Dynamicznie liczy si ilo powtrze wiczenia. (wykonywane s naprzemiennie statyczne z dynamicznymi). Wzmacniane s minie prostownika grzbietu krtkie minie przykrgosupowe, minie cigajce opatki, minie brzucha i minie poladkowe. Wzmacnianie mini osabionych odbywa si w postawie skorygowanej, to znaczy w pozycji zblienia ich przyczepw. Krtkie minie przykrgosupowe s wzmacniane przez wiczenia antygrawitacyjne. S to wiczenia obciajce osiowo krgosup. Aktywizuj one krtkie minie midzykrgowe, stanowice jakby czynne wizada krgosupa. wiczenia te s stosowane po wiczeniach elongacyjnych, najczciej pod koniec zaj. Wszystkie wiczenia przeplatane s wiczeniami oddechowymi, wykonywanymi w rnych pozycjach, ze zwrceniem uwagi na oddychanie przeponowe.
Dziecko ze skolioz powinno by pod sta opiek lekarza ortopedy lub rehabilitacji medycznej.

Bibliografia:
1. Czauderna-Miedziejko J., Gimnastyko korekcyjno-kompensacyjna, Olsztyn 1990
2. Koodziej j., Koodziej K., MamolaI., Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna w szkole, Rzeszw 1994
3. Kutzner-Koziska M., Korekcja wad postawy, Warszawa 1986
4. Kutzner-Koziska M., Dbaj o prawidow postaw ciaa, Warszawa 1986
5. Malczyk C., Smolik A., Gimnastyka wyrwnawcza w szkole, Warszawa 1983
6. Owczarek S., Atlas wicze korekcyjnych, Warszawa 1998
7. Sawczyn S., Drobnik A., Karniewicz J., Kochanowicz K., Szewc W., Gimnastyka korekcyjna w szkole, Bydgoszcz 1998

Opracowaa p. Alina Matczuk

Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Linkownia
Platforma

Biuletyn

Projekt

Modzi

kontrola